Säätiön säännöt ja arvot

Tällä sivulla voit tutustua säätiön sääntöihin ja arvoihin. Tarkoituksenamme on ennen kaikkea tukea kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Toimimme tässä tehtävässämme kotipaikkakunnallamme Pieksämäellä ja koko Suomessa.

Säätiön perustiedot

Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, lyhyemmin Bovallius-säätiö. Sen kotipaikka on Pieksämäellä.

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT


1 § Säätiön nimi ja toissijainen tunnus

Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.
Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och A. Bovallius sr.
Säätiön englanninkielinen nimi on S. and A. Bovallius Foundation sr.
Säätiön toissijainen tunnus on Bovallius-säätiö.


2 § Säätiön kotipaikka
Säätiön kotipaikka on Pieksämäen kaupunki.

 

3 § Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on tukea kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä.


4 § Säätiön toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
1. järjestää itse tai kokonaan tai osittain omistamansa yhteisön tai säätiön kautta ammatillista ja muuta koulutusta
2. järjestää kuntoutusta ja hyvinvointipalveluja
3. järjestää työllistymistä edistävää työ- ja palvelutoimintaa
4. avustaa ylläpitämänsä oppilaitoksen opiskelijoita
5. myöntää stipendejä ja avustuksia sekä
6. tukee ja harjoittaa muutakin laillista säätiön tarkoitusta edistävää toimintaa.

 

5 § Säätiön peruspääoma
Säätiön peruspääoman muodostavat sille perustamishetkellä luovutettu kiinteä omaisuus. Peruspääomaan kuuluvat seuraavat tilat Pieksämäen kaupungissa (12.10.2017):
                          

Nikkarila: NikkarilaRN:o2:95 593-403-2-95
Nikkarila: VirkataloRN:o4:34593-403-4-34
Nikkarila: Tienilä RN:o2:99593-403-2-99
Siikamäki: HarvarantaRN:o4:9593-427-4-9
Siikamäki: Honkala RN:o5:10593-427-5-10
Siikamäki: LehtolaRN:o4:12593-427-4-12
Siikamäki: Pyijy RN:o4:35593-427-4-35
Maavesi: KepakkokangasRN:o4:7 593-414-4-7
Maavesi: MetsäTuomala RN:o4:10593-414-4-10
Sarkaniemi: RantametsäRN:o2:69 593-425-2-69
Vehmaskylä: Ala-TaipaleRN:o10:23 593-432-10-23
Neuvola: TervaniemiRN:o2:62593-417-2-62
Kirkonkylä: KumpunenRN:o8:4 593-402-8-4
Karjala: Kortelampi RN:o9:2593-401-9-2
Karjala: Marjokangas RN:o4:89593-401-4-89
Vanaja: PenttinenRN:o11:18593-431-11-18


         

Edellä lueteltua kiinteää peruspääomaa saadaan vaihtaa vain muuhun kiinteään omaisuuteen tai myydä vain edellyttäen, että myytävän omaisuuden tilalle hankitaan arvoltaan vastaava määrä muuta kiinteää omaisuutta. Täten saatu omaisuus kuuluu säätiön peruspääomaan.


6 § Säätiön johto
Säätiön johtoon kuuluvat hallitus ja toimitusjohtaja.

 

7 § Säätiön hallitus
Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiölain (487/2015) 3 luvun 2 §:n mukaisesti hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu 3–6 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Säätiön hallitus täydentää itse itseään siten kuin säätiön lain 3 luvun 9 §:ssä on säädetty. Sosiaali- ja terveysministeriöllä sekä Opetushallituksella on kummallakin oikeus asettaa yksi hallituksen jäsen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan taikka toimitusjohtajan kutsusta siten kuin säätiölain 3 luvun 5 §:ssä on säädetty. Kokouskutsun toimitusajasta ja -tavasta päättää hallitus.

 

Hallituksen päätösvaltaisuuteen ja päätöksentekoon sovelletaan säätiölain 3 luvun 3 §:ää.

 

Hallituksesta eroamisestaan jäsenen tulee ilmoittaa hallitukselle ja taholle, joka hänet on asettanut.

 

Toimitusjohtaja toimii hallituksen kokousten esittelijänä. Hänellä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

 

8 § Säätiön toimitusjohtaja
Säätiössä voi olla toimitusjohtaja ja tällä sijainen siten kuin hallitus päättää. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä asiassa, joka säätiölain 3 luvun 15 §:n nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä. Säätiön hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa.

 

10 § Tilintarkastajat
Säätiön hallitus valitsee säätiölle tilintarkastusyhteisön toistaiseksi.

 

11 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman kolmannen henkilön kanssa.


12 § Palkkiot

Säätiön hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä siten kuin hallitus on päättänyt.


13 § Säätiön tilikausi
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.


14 § Liiketoiminta
Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintansa rahoittamiseksi itse tai omistamiensa yhteisöjen kautta.

15 § Toiminnan rahoitus
Säätiön edellä 4 §:ssä mainittua toimintaa rahoitetaan säätiön sijoitusomaisuuden tuotoilla, valtionosuusmäärärahoilla, avustuksilla ja korvauksilla sekä liiketoiminnan tuotoilla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi sekä kartuttaa omaisuuttaan säätiölain sallimalla tavalla.


16 § Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus siten kuin säätiölain 6 luvussa on säädetty. Säätiön tarkoituksen muuttamisen edellytyksenä on, että vähintään ¾ hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.


17 § Säätiön sulautuminen sekä selvitystilaan asettaminen ja purkaminen
Säätiön sulautumisesta, selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta päättää säätiön hallitus siten kuin säätiölain 11 luvussa sulautumisen sekä 12 luvussa selvitystilaan asettamisen ja purkamisen osalta on säädetty. Jos säätiö purkautuu, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.


18 § Säätiön lakkauttaminen
Jos säätiö säätiölain 14 luvun 12 §:n nojalla lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.


19 § Informointivelvollisuus ja tiedonsaantioikeus
Säätiön tulee toimittaa vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio Opetushallitukselle niiden hyväksymisen jälkeen. Lisäksi säätiön tulee informoida Opetushallitusta toiminnan kannalta merkittävistä suunnitelmista ja päätöksistä. Opetushallituksella on oikeus saada kaikki säätiötä koskevat päätökset, pöytäkirjat ja muut asiakirjat.


20 § Muut sovellettavat säännökset
Säätiön toiminnassa noudatetaan muilta osin säätiölakia (487/2015) ja lakia säätiölain voimaanpanosta (488/2015).

Säätiön säännöt ohjaavat varojen käyttöä

Säätiön peruspääoman muodostavat sille perustamishetkellä luovutettu kiinteä omaisuus. Peruspääomaan kuuluu tiloja Pieksämäen kaupungissa.

 

Säätiö voi vaihtaa kiinteää peruspääomaa vain muuhun kiinteään omaisuuteen tai myydä sitä vain edellyttäen, että myytävän omaisuuden tilalle hankitaan arvoltaan vastaava määrä muuta kiinteää omaisuutta.

Säätiön talous

Säätiön toimintaa rahoitetaan säätiön vuokra- ja metsätuloilla, sijoitusomaisuuden tuotoilla sekä liiketoiminnan muilla tuotoilla.

 

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa itse tai omistamiensa yhteisöjen kautta. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia sekä kartuttaa omaisuuttaan säätiölain sallimalla tavalla.

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Säätiön toiminnassa noudatetaan muilta osin säätiölakia (487/2015) ja lakia säätiölain voimaanpanosta (488/2015).