Tontit ja metsät – tuotoilla tukea ja osallisuutta kuulovammaisille ja kommunikaatioesteisille

Ota yhteyttä!

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n omistuksessa on tontteja ja metsiä. Omaisuudesta saatavat tulot käytetään kuulovammaisten yhteiskunnallista asemaa parantaviin tarkoituksiin.

Bovalliuksen luonnonsuojelualue 27.9.2022

Lisää soidensuojelua – Pieksämäelle perustettiin Bovalliuksen luonnonsuojelualue

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, S. A. Bovalliuksen säätiö ja ympäristöministeriö

 

Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria.

 

”Olen äärimmäisen iloinen Tahinsuon suojelusta. Helmi-ohjelmassa aiomme suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällä hallituskaudella olemme suojelleet ohjelman avulla jo liki 15 000 hehtaaria, ja työ jatkuu. Elinympäristöjen tuhoutuminen on luontokadon merkittävin ajuri, mutta määrätietoisella luonnonsuojelutyöllä voimme kääntää kehityksen suuntaa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

 

”Bovallius-säätiölle luonnonsuojelualueen perustaminen on myönteinen lopputulos keväällä alkaneelle prosessille. Suojelualueen perustaminen on ollut säätiön tavoitteena jo vuosien ajan, siksi ELY-keskuksen yhteydenotto alkuvuodesta oli erittäin mieleinen. Säätiön arvoja tämä toteuttaa mitä parhaimmin. Luonnonsuojelualueen perustamista juhlistetaan keväällä 2023”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti.  

 

Tahinsuo on laaja keidassuo. Pienten Tahinlampien pohjois- ja länsipuolella suo on hyvin karu ja harvapuustoinen tai puuton. Suotyyppeinä alueella esiintyy muun muassa keidasrämettä, kuljunevaa ja lyhytkorsinevarämettä. Kukkarojärven puoleinen osa sekä Peiposjärventien eteläpuoli ovat samantyyppisiä, valtaosin karujen rämeiden ja nevarämeiden vallitsemia suoalueita. Eteläosalla esiintyy pienialaisesti myös rehevämpiä suotyyppejä, kuten saranevaa sekä sarakorpea. Keidassoille tyypillisesti kankaan laidoilla vallitsevat isovarpu- ja tupasvillaräme. Luonnonsuojelualueen rajaukseen sisältyy myös suon reunametsiä ja kangasmetsäsaarekkeita.

 

Tahinsuo kuuluu soidensuojelun täydennysehdotukseen, joka käsittää suoluonnon monimuotoisuudelle valtakunnallisesti merkittäviksi luokiteltuja suoelinympäristöjä. Alue kuuluu myös yleiskaavan ja maakuntakaavan suojelukohteisiin. Alueen virkistyskäyttö, kuten marjastus sienestys ja retkeily- hiihtoreittien käyttö ja hiihtäminen, on sallittua alueella jatkossakin.

 

Helmi-elinympäristöohjelma

 

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

 

www.ym.fi/-/lisaa-soidensuojelua-pieksamaelle-perustettiin-bovalliuksen-luonnonsuojelualue

 

Lisätietoja:

 

Tiina Hämäläinen
luonnonsuojeluasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 024 112
tiina.hamalainen@ely-keskus.fi

 

Mia Sarpolahti

toimitusjohtaja

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr

p. 040 635 3532

mia.sarpolahti@bovallius.fi

Säätiön tontti- ja metsäomaisuuden hoito

Säätiö omistaa yhteensä n. 2 400 hehtaaria metsää Pieksämäellä. Säätiöllä on Pieksämäellä myös liki 200 tonttia, joita se vuokraa mökki- ja asuintonteiksi sekä teollisuuskäyttöön. Säätiön maa- ja metsäomaisuus kuuluu säätiön sääntöjen mukaiseen perusomaisuuteen.

 

Säätiön omistamia metsiä hoitaa Metsä Group Oy.

 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää maa- ja metsäalueistamme!

Yhteystiedot